WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O  WYKUP LOKALU MIESZKALNEGO Z ZASTOSOWANIEM  BONIFIKATY:

 • O wykup lokalu mieszkalnego może ubiegać się wyłącznie najemca lokalu mieszkalnego, który wstąpił w stosunek najmu na zasadzie przydziału „z listy osób uprawnionych
  do zawarcia umowy najmu”.
 • Najem winien być nawiązany na czas nieoznaczony od minimum 10 lat.

 

          Dopuszcza się możliwość sprzedaży lokalu mieszkalnego z bonifikatą najemcom, którzy:

 • wstąpili w stosunek najmu po zgonie dotychczasowego najemcy, a łączny okres zamieszkiwania w lokalu wynosi minimum 10 lat,
 • dokonali zamiany polubownej lokali, a wcześniej zamieszkiwali w zasobie zarządzanym przez Spółkę (łączny okres zamieszkiwania wynosi minimum 10 lat),

 

 • Najemca winien być zameldowany w lokalu mieszkalnym i w nim zamieszkiwać
  z zamiarem stałego pobytu,
 • Najemca nie może w okresie 24 miesięcy przed złożeniem wniosku zalegać
  w opłatach wobec Spółki, więcej niż  za 1 miesiąc należności czynszowych,
 • Sprzedaż lokali mieszkalnych odbywać się będzie na rzecz najemców, do których Spółka
  nie będzie miała wątpliwości dotyczących prawidłowości wstąpienia w stosunek najmu,
  w szczególności po wyprowadzeniu się lub zgonie dotychczasowego, głównego najemcy.
 • Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że nie posiada żadnych praw
  do innego lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej budynkiem przeznaczonym na cele mieszkalne poza lokalem o wykup, którego się ubiega lub nie wyzbył się wyżej wymienionych praw w ciągu ostatnich 3 lat.
 • Sprzedaż na rzecz najemców może być prowadzona wyłącznie w budynkach wspólnot mieszkaniowych o uregulowanym stanie prawnym (przede wszystkim z punktu widzenia prawidłowego ustalania wysokości udziałów właścicieli wyodrębnionych lokali w częściach wspólnych nieruchomości) oraz w budynkach mieszkalnych wybudowanych przed 2005r.

Zastosowana bonifikata w wysokości 70% naliczana jest od aktualnej wartości rynkowej lokalu mieszkalnego oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wnioski o wykup lokali mieszkalnych można składać w godzinach urzędowania w siedzibie Spółki przy ul. Curie – Skłodowskiej 5 – 7 w Biurze Obrotu Nieruchomościami (pokój nr 102).
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (tj. tytuł prawny do zajmowanego lokalu, zaświadczenie z ewidencji ludności o ilości osób zameldowanych w lokalu)  winien zostać popisany przez najemcę/ów w obecności pracownika Spółki za okazaniem dowodu tożsamości. Druk wniosku można pobrać w siedzibie Spółki lub ze strony internetowej Spółki.

Koszty:

Nabywca lokalu mieszkalnego pokrywa koszty związane z przygotowaniem lokalu do sprzedaży w wysokości 600 zł (m.in. wycena, dokumentacja niezbędna do zawarcia  aktu notarialnego), a także koszty notarialne i opłaty sądowe oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Z nabywcą nieruchomości pozostaje także do rozliczenia fundusz remontowy odpowiadający posiadanemu udziałowi w nieruchomości wspólnej.

 

Najemcy, którzy nie spełniają warunków do udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży, a w szczególności najemcy, którzy wstąpili w stosunek najmu w drodze licytacji stawki czynszu (wyłonionych w przetargu lub za remont) bądź negocjacji (za stawkę wolnorynkową), mogą ubiegać się o wykup najmowanego lokalu mieszkalnego za jego wartość rynkową.

  

Więcej informacji:

Biuro Obrotu Nieruchomościami MPGN Sp.  z o.o. 
86-300 Grudziądz, ul. Curie – Skłodowskiej 5 – 7 (pokój nr 102) 

tel. 56 45 120 27